Wersja 1.1

Licencja komercyjnego oprogramowania firmy Telaxus LLC

Prosimy uważnie zapoznać się z licencją przed użyciem oprogramowania. Korzystając z oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami tej licencji.


UMOWA LICENCJI UŻYTKOWNIKA

Telaxus LLC dostarcza oprogramowanie komputerowe, dokumentację i kod źródłowy w tym produkcie (“Licencjonowane oprogramowanie”) i licencjonuje jego użytkowanie dla strony (“Ty/Wy, Twoja/Wasza firma”), która kupuje i używa tego produktu, o następującej treści:

LICENCJA

Użytkownik ma niezbywalne prawo do korzystania z jednej (1) kopii Oprogramowania licencjonowanego wewnętrznie. Użytkownik nie może przenieść posiadania licencjonowanego oprogramowania, czy to w całości lub w części, na innego użytkownika. Użytkownik nie może kopiować dołączonej dokumentacji lub rozpowszechniać jej innych osobom/firmom/organizacjom.

KOD ŹRÓDŁOWY

Według uznania Telaxus LLC, część tego oprogramowania może być dostarczana w formie kodu źródłowego, stanowiącą informacje dotyczące produktów Telaxus LLC. Użytkownik może korzystać z tych źródeł, aby dostosować program do indywidualnych potrzeb, lub po prostu jako dokumentacji uzupełniającej, ale nie może rozpowszechniać źródła zarówno w ich oryginalnej jak i zmodyfikowanej formie.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA

Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie wszelkich starań oraz takich samych środków ostrożności, które można podjąć, aby chronić swoje własne programy komputerowe oraz inne informacje o podobnej wartości, które nie chce, aby zostały ujawnione lub rozpowszechniane innym osobom, aby zapobiec ujawnieniu lub rozpowszechnianiu jakiejkolwiek części Licencjonowanego Oprogramowania, jego dokumentacji lub jej źródła, osobom trzecim przez siebie i swoich pracowników, agentów lub konsultantów (jeśli występują). Ograniczenia te nie mają zastosowania do wszelkich informacji, która stają się publicznie znane, nie z winy lub naruszenia ze strony użytkownika, które Telaxus LLC regularnie udostępnia osobom trzecim bez ograniczeń dotyczących ujawniania albo otrzymanych od osób trzecich legalnie i bez ograniczeń dotyczących ujawniania.

WŁASNOŚĆ

Użytkownik zgadza się, że Telaxus LLC posiada i zachowuje wszelkie prawa własności do Licencjonowanego Oprogramowania i jego dokumentacji i wszystkich związanych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usług oraz innych praw własności, jak również Użytkownik nie będzie miał żadnego interesu w Licencjonowanym Oprogramowaniu i jego dokumentacji z wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Umowy.

ŻADNA INNA LICENCJA

Żadne prawa lub licencje nie są przyznawane przez Telaxus LLC na podstawie niniejszej Licencji, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w odniesieniu do wszelkich informacji poufnych lub patentu, praw autorskich, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej posiadanej lub kontrolowanej przez Telaxus LLC, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Licencji.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza Licencja obowiązuje do momentu wygaśnięcia. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym momencie poprzez zniszczenie Oprogramowania, powiązanej z nim dokumentacji oraz wszelkich ich kopii. Licencja wygasa w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z Telaxus LLC, jeśli nie spełniają któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji. Po rozwiązaniu umowy należy zniszczyć oprogramowanie, powiązaną dokumentację i wszystkie ich kopie, które są w posiadaniu użytkownika lub pod jego kontrolą.

UŻYTKOWNICY RZĄDOWI

Jeśli nabywasz Oprogramowanie w imieniu jakiejkolwiek jednostki lub agencji rządu Stanów Zjednoczonych, zastosowanie mają następujące przepisy. Rząd zgadza się na Oprogramowanie i dokumentację, które zostały opracowane na koszt prywatny i są dostarczanie z “ograniczonymi prawami”. Używanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd podlega ograniczeniom zawartym w FAR 52.227-14, DFAR 252.227-7013, oraz kolejnym lub obowiązującym prawom agencji w danych technicznych lub oprogramowaniu komputerowym. W przypadku, gdy niniejsza Licencja, lub jego część, jest uznawana za sprzeczne z minimalnymi prawami określonymi w przepisach Ograniczonych Praw, minimalne prawa mają pierwszeństwo.

OGRANICZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE

Użytkownik wyraźnie potwierdza i zgadza się, że korzysta z Oprogramowania wyłącznie na własne ryzyko. Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja są dostarczane “TAK, JAK SĄ”, bez jakiejkolwiek gwarancji i Telaxus LLC zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym, lech nie ograniczając się do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Telaxus LLC nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią wymagania, albo że działanie Oprogramowania będzie nieprzerwane i wolne od błędów, ani że wady w oprogramowaniu zostaną poprawione. Całe ryzyko co do wyników i realizacji programu przekłada się na Użytkownika. Ponadto Telaxus LLC nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń odnośnie korzystania i wyników korzystania z Oprogramowania lub związanej z nim dokumentacji w zakresie ich poprawności, dokładności i niezawodności czy aktualności. Żadne ustne lub pisemne informacje lub porada udzielona przez Telaxus LLC lub upoważnionego przedstawiciela Telaxus LLC nie stanowią gwarancji ani w żaden sposób nie mogą zwiększyć zakresu tejże gwarancji. Jeśli Oprogramowanie okaże się wadliwe, użytkownik (ale nie Telaxus LLC lub upoważniony przedstawiciel Telaxus LLC) ponosi koszty koniecznego serwisu, naprawy lub korekty. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania dla użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnych okolicznościach (łącznie z zaniedbaniami), ani Telaxus LLC ani jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji biznesowych, i tym podobne) wynikające z użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania lub związanej z nimi dokumentacji, naruszenia lub niewykonania, w tym te wynikające z naruszenia lub domniemanego naruszenia jakiegokolwiek znaku towarowego patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej przez Telaxus LLC, nawet jeśli Telaxus LLC lub upoważniony przedstawiciel firmy Telaxus LLC został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. Telaxus LLC nie ponosi odpowiedzialności za: 1) utratę lub uszkodzenie dokumentacji albo danych, 2) szkody zgłoszone przez Użytkownika w oparciu o wszelkie roszczenia osób trzecich. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Telaxus LLC za wszelkie szkody, straty i podstawy roszczeń (wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób) nie przekracza kwoty zapłaconej przez Użytkownika za Oprogramowanie.

PRAWO KONTROLI I ROZDZIELNOŚĆ

Niniejsza Licencja podlega prawu i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Pensylwania w USA. Jeśli z jakiegokolwiek powodu właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji lub jego części, za niewykonalne, postanowienie Licencji zostanie zrealizowane w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, tak aby wpływać na intencje stron, a pozostała część Licencji będzie nadal w pełni obowiązywać.

KOMPLETNA UMOWA

Niniejsza Licencja stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tego przedmiotu. Żadne poprawki lub modyfikacje niniejszej Licencji nie będą wiążące, chyba że w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Telaxus LLC.


Licencja komercyjnego oprogramowania firmy Telaxus LLC