Licencja MIT dla EPESI

Prosimy uważnie zapoznać się z licencją przed użyciem oprogramowania. Korzystając z oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami tej licencji.


Aplikacja EPESI została opracowana i jest chroniona prawami autorskimi firmy Telaxus LLC.

EPESI jest udostępninane na zasadach licencji MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Copyright © 2006-2016 Telaxus LLC

Niniejszym udziela się, bezpłatnie, wszystkim osobom, które otrzymały kopię przedmiotowego oprogramowania oraz związanych z nim plików dokumentacyjnych („Oprogramowanie”), pozwolenia na rozporządzanie Oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym, między innymi, prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozprowadzania, udzielania pod-licencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz prawa do udzielania takich samych pozwoleń osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków: Niniejszym udziela się, bezpłatnie, wszystkim osobom, które otrzymały kopię przedmiotowego oprogramowania oraz związanych z nim plików dokumentacyjnych („Oprogramowanie”), pozwolenia na rozporządzanie Oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym, między innymi, prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozprowadzania, udzielania pod-licencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz prawa do udzielania takich samych pozwoleń osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Przedstawiona powyżej informacja o właścicielu praw autorskich oraz powyższe pozwolenie winny być dołączane do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA I SZKODY, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ZWIĄZANEJ Z, JEGO WYKORZYSTANIEM LUB INNYM NIM ROZPORZĄDZANIEM.


Licencja MIT